PHD-S6F ทัวร์ ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน บิน DD
PHD-S6F ทัวร์ ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน บิน DD
ทัวร์ ภาคใต้

วันแม่
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ PHD-S6F
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เกาะสมุย
ที่พัก : เกาะสมุย
  2 เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง
ที่พัก : เกาะสมุย
  3 สมุยทัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน – เกาะสมุย
อาหาร :    
โรงแรม : ที่พัก : เกาะสมุย

2
สถานที่ : เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง
อาหาร :    
โรงแรม : ที่พัก : เกาะสมุย

3
สถานที่ : สมุยทัวร์เกาะ – สราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
PHD-S6F ทัวร์ ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน บิน DD

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

04.30 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
06.10 น.
 
เหินฟ้าสู่จังหวัด สุราษฎร์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7208
07.20 น.
 
ถึงจังหวัด สุราษฎร์ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางรับประทานอาหารเช้า (1) หลังจากนั้นออกเดินทาง สู่ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน
10.00 น.
 
ถึงเขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ซึ่งเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวอเนกประสงค์ สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร นำทุกท่านล่องเรือชมภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างต่าง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ ท่ามกลางผืนน้ำสีเขียวที่ดูอบอุ่นเย็นสบาย
12.00 น.
 
นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก
15.00 น.
 
นำท่านถึงท่าเรือดอนสักนำท่านลงเรือ เฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพื้นที่ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต
17.00 น.
 
ถึงท่าเรือหน้าทอนเปลี่ยนรถตู้ นำท่าน รับประทานอาหารเย็น(3) ณ.ร้านอาหาร เข้าสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า หลังจากนั้น ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น.
 
รับประทานอาหารเช้า(4) ณ.ห้องอาหารของโรงแรมหลังจากนั้นนำท่าสู่ท่าเรือ
08.30 น.
 
นำท่านลงเรือ SPEED BOAT ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
09.50 น.
 
เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยานที่จุดนี้ ท่านท่านสามารถขึ้นชมวิวบนยอดเขา ของเกาะวัวตาหลับซึ่งท่านสามารถมองเห็น ภาพธรรมชาติอันงดงามของมวลหมู่เกาะ ประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนพื้นผิวท้อง ทะเลสีครามหรือชมหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำบัว โบกจากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำ อาบแดด บนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณแนวชายหาด
12.30 น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(5) แบบปิคนิค
13.30 น.
 
ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาปน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการ ยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง
15.00 น.
 
ถึงเวลาอำลาหมู่เกาะอ่างทองด้วยความประทับใจ ระหว่างทางมีบริการน้ำส้มเย็นๆ และขนม
16.45 น.
 
ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน นำท่านเข้าโรงแรม ที่พัก จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพักจากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น(6) ณ.ห้องอาหารโรงแรม หรือเทียบเท่า ได้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00 น.
 
รับประทาอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารCHECK OUT ออกจากโรงแรมที่พัก
08.00น.
 
เดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโคดม หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว และเป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
09.00น.
 
นำท่านเดินทางสู่ วัดคุณาราม กราบนมัสการหลวงพ่อแดง ปิยะสีโล ที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย บรรจุในโลงแก้วในท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
10.00 น.
 
นำชมหินตา หินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อยู่บริเวณอ่าวละไม ตำบลมะเร็ด มีนิทานท้องถิ่น เล่ากันต่อๆ มาว่า นานมาแล้ว มีตายายคู่หนึ่งชื่อตาแครง ยายเรียม เป็นชาวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางโดยเรือใบเพื่อเดิน ทางไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับลูกชาย ครั้นเรือ- แล่นมาถึงบริเวณแหลม ละไม เกิดพายุใหญ่ทำให้เรือล่ม ทั้งตาและยายเสียชีวิต
12.00น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ร้านอาหารหลังจากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือหน้าทอนลงเรือ
14.00น.
 
ถึงท่าเรือดอนสักออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฏร์
16.00 น.
 
ถีงสนามบินสุราษฏร์ ทำการ CHEK IN
18.00น.
 
เหินฟ้าสู่จังหวัด กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7217
19.10 น.
 
ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯด้วยความสุขและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X