SG SMJJ01_KC จอร์เจีย คาซัคสถาน 8 วัน 5 คืน บิน KC
SG SMJJ01_KC จอร์เจีย คาซัคสถาน 8 วัน 5 คืน บิน KC
ทัวร์
ตะวันออกกลาง จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 52,927
รหัสทัวร์ SG SMJJ01_KC
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ
X X X
Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า
  2 เมืองคัสเบกิ - ป้อมอันนานูรี - กูดารี
Alpina หรือ Gudauri 3* หรือเทียบเท่า
  3 กูดารี - กอรี - อุพลิซิเค่ - คูทัยซี
Argo Palace หรือ Kutaisi 3* หรือเทียบเท่า
  4 ตลาดเช้า - โบสถ์ Gelati - โบสถ์ Bagrati - เมืองบาทูมิ
World Palace หรือ City Hotel หรือ Piazz Inn 3* หรือเทียบเท่า
  5 เมืองบาทูมิ - คูทัยซี - ทบิลิซี
Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า
  6 ทบิลิซี
  7 อัลมาตี
  8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - ทบิลิชิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : เมืองคัสเบกิ - ป้อมอันนานูรี - กูดารี
อาหาร :    
โรงแรม : Alpina หรือ Gudauri 3* หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : กูดารี - กอรี - อุพลิซิเค่ - คูทัยซี
อาหาร :    
โรงแรม : Argo Palace หรือ Kutaisi 3* หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ตลาดเช้า - โบสถ์ Gelati - โบสถ์ Bagrati - เมืองบาทูมิ
อาหาร :    
โรงแรม : World Palace หรือ City Hotel หรือ Piazz Inn 3* หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมืองบาทูมิ - คูทัยซี - ทบิลิซี
อาหาร :    
โรงแรม : Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : ทบิลิซี
อาหาร :    
โรงแรม :

7
สถานที่ : อัลมาตี
อาหาร :    
โรงแรม :

8
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
SG SMJJ01_KC จอร์เจีย คาซัคสถาน 8 วัน 5 คืน บิน KC

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

07:30 น.
 
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน AIR ASTANA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10:30 น.
 
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.)
16:30 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
19:30 น.
 
ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
21:40 น.
 
ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC139 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
21:40 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี Tbilisi ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก
 
Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า Mtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอำยุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจำกกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) และในอดีตเมืองนี้ เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย Iberia Kingdom ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปี ก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่เมื่อปี ค.ศ.1994 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้ำให้เป็นมรดกโลก UNESCO WORLD HERITAGE SITE นำท่านชม มหาวิหารจวารี Jvari Monastry หรือโบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักกำระนับถือวิหารแห่งนี้ เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่านักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปำโดเกีย เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้ เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวงริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ททที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองคัสเบกิ Kazbgi ความสูงที่ 1700 เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา Stepansminda ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซีประมาร 157 กิดลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจียมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย ระหว่างทางนำท่านแวะชม ป้อมอันนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราการเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนป้อมที่ซ่อนเร้นความงามของโบสถ์ 2 หลัง ที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิ้น ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี Zhinvali ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ของภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
 
Alpina หรือ Gudauri 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกินของ “โจเซฟ สตาลิน Joseph Stalin” ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียตในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียงเรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชม อุพลิสซิเค่ Uplistsikhecave Cave Town หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทาศาสนาและวัฒนธรรม ละช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงศตวรรคที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ตวรรษที่9 ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน Stalin Museum ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลินเอาไว้รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน มีการจัดแสดงประวัติของสตาลินและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคูทัยซี Kutaisi (ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปี และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ Kingdom Georgia ในศตวรรษที่ 15 ถึงปี ค.ศ.1810
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
 
Argo Palace หรือ Kutaisi 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินชม ตลาดเช้า ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมือง จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โบสถ์ Gelati นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของจอร์เจีย สร้างโดย King David IV แห่งจอร์เจียในศตวรรษที่12 ในสมัยก่อนได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ Bagrati Cathedral สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสรยกายทั้งจากศัตรูผู้รุกราน และภัยธรรมชาติหลายศตวรรษแต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองบาทูมี Batumi (ระยะทางประมาณ 140 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา Ajara เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลัมพื้นที่บริเวณกว้างมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณที่มีเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยไม้เขียวขจีไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่มเป็นหนุ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทุมิ Batumi เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town และ Batumi ชม Pizzal Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบดดยสถานปนิกชื่อดังชวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิง และพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบด้วยภัตาคาร, โรงแรม, ไนต์คลับ ฯลฯ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
 
World Palace หรือ City Hotel หรือ Piazz Inn 3* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi ระหว่างทางชม lago’s wine cellar หมู่บ้าน Chardhakhi ณ หมู่บ้านแห่งนี้ทุกท่านจะได้ชมไร่องุ่น โรงบ่มไวน์ที่ยังคงการผลิตแบบดั่งเดิม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์เริ่มจากที่ประเทศจอร์เจียนี้เมื่อประมาณ 4,000 กว่าปีมาแล้ว ให้ทุกท่านได้ลิ้มชิมไวน์รสเลิศและชื่นชมบรรยากาศไร่องุ่นที่สวยงามสุดลูกหูลูกตา
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชมโชว์การแสดงระบำพื้นเมือง
ที่พัก
 
Iveria Inn หรือ GTM Kapan 3* หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของ เมืองทบิลิซี เมืองหลวงของ ประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี Mtkvari ในภาษาท้องถิ่น เมืองทบิลิซี มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากรราวๆ 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง กอร์กาซาลี Vakhtang Gorgasali กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ไอบีเรีย ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซีเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป นำท่านชม โบสถ์เมเคตี Metekhi Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 มีการเปลี่ยนมือผู้ปกครองมากมาย ทั้งช่วงอาหรับ มองโกล เปรอ์เซีย เติร์ก รัสเซีย ตัวอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 สัมผัสความงามของโบสถ์ที่อยู่ภายในนี้คือ โบสถ์นักบุญนิโคลาส St.Nicholas Church ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 หากมองลงมาจากป้อม ท่านจะได้เห็นความผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างผู้คนหลากหลายชนชาติ ที่มาอยู่กันในเมืองนี้ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติอีกด้วย ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ Bath Houses ในย่านโซโลลากี Sololaki ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ Sulphur Spring Water อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ โนโว
22:40 น.
 
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC140

วันที่เจ็ด

04:25 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
11:30 น.
 
นำท่านออกเดินทางกันต่อ
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของ กรุงอัลมาตี เริ่มด้วยการชม จัตุรัสสาธารณะ Republic Square สวนสาธารณะสำคัญที่เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์อิสรภาพ Monument of Independence และ สวนสาธารณะแพนฟิลอฟ Panfilov Tsev Park สร้างขึ้นเพื่อแสดงความรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นนำท่านชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ Zenkov Cathedral ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1911 อย่างน่าอัศจรรย์เป็นโบสถ์ไม้ที่ไม่ใช้ตะปูในการสร้าง เลยนับเป็น 1 ใน 8 สถาปัตยกรรมซึ่งส้รางด้วยไม่ที่พิเศษที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในสวนแห่งนี้ด้วย จากนั้นก่อนเดินทางกลับบ้าน ให้ท่านได้อิสระกับการ ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต GREEN MARKET ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ไข่ปลาคาร์เวียร์ ของสดของ อาทิ ถั่วชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิตาชิโอ อัลมอนด์ ผลไม้แห้ง ต่างๆมากมาย ซึ่งราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย พิเศษ! นำทุกท่านชม Falcon Show ศิลปะการบังคับนกเหยี่ยวของขาวคาซัคที่หาชมได้ยากยิ่ง (รายการ Falcon Show มีเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น เพราะเป็นการแสดงกลางแจ้ง) หรือ นำทุกท่านขึ้นชม สกีรีสอร์ท Shymbulak อันโด่งดังของเมืองอัลมาตี (รายการ Shymbulak มีเฉพาะในฤดูหนาวนั้น เนื่องจากในฤดูร้อนหิมะละลาย และปิดสกีเพื่อทำการฟื้นฟูธรรมชาติ)
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน

วันที่เเปด

01:00 น.
 
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC931
08:55 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X