SG SMKR12_LJ SEOUL HOT 5 วัน 3 คืน บิน LJ
SG SMKR12_LJ SEOUL HOT 5 วัน 3 คืน บิน LJ
ทัวร์ เกาหลี เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เกาหลี เกาหลี ราคาถูก
เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ SG SMKR12_LJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 อินชอน - Paju Premium Outlet - Pocheon Herb Island - ป้อมฮวาซอง
X
Central Plaza Hotel or Suwon Pacific Hotel หรือเทียบเท่า
  3 วัดวาวูจองซา - Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) อยู่สวนสนุกทั้งวัน - โซล - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์)
X
Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า
  4 Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - เมียงดง
Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า
  5 พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ฮงแด - Supermarket
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อินชอน - Paju Premium Outlet - Pocheon Herb Island - ป้อมฮวาซอง
อาหาร : X   
โรงแรม : Central Plaza Hotel or Suwon Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : วัดวาวูจองซา - Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น) อยู่สวนสนุกทั้งวัน - โซล - โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์)
อาหาร :   X  
โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเข็มสนแดง - พระราชวังเคียงบกกุง + ฮันบก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - เมียงดง
อาหาร :    
โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : พลอยอเมทิส - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ฮงแด - Supermarket
อาหาร :    X
โรงแรม :
SG SMKR12_LJ SEOUL HOT 5 วัน 3 คืน บิน LJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
23 - 27 ส.ค. 61
14,900
14,900
14,900
14,900
20,800
-
SOLD OUT
26 - 30 ส.ค. 61
13,900
13,900
13,900
13,900
19,800
-
SOLD OUT
27 - 31 ส.ค. 61
14,900
14,900
14,900
14,900
20,800
-
SOLD OUT
29 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61
14,900
14,900
14,900
14,900
20,800
-
SOLD OUT
30 ส.ค. 61 - 03 ก.ย. 61
14,900
14,900
14,900
14,900
20,800
-
SOLD OUT
31 ส.ค. 61 - 04 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
01 - 05 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
04 - 08 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
07 - 11 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
08 - 12 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
10 - 14 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
13 - 17 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
14 - 18 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
16 - 20 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
19 - 23 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
22 - 26 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
28 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

21:00 น.
 
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

วันที่สอง

01:05 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002
08:25 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ Paju Premium Outlet ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นต้น
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสขลุกขลิก) นำท่านเดินทางสู่ อาณาจักรสมุนไพร Pocheon Herb Island ภายในบรรยากาศร่มรื่น โอบล้อมด้วยภูเขา ที่นี่จะมีหลายโซนมาก เริ่มจากโซนพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ที่มีสมุนไพรนานาชนิดให้เราเดินชมหรือนั่งพักผ่อนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์กันให้เต็มปอด ไฮไลท์ของที่นี่น่าจะเป็นอาคาร “ศูนย์สมุนไพร” แหล่งรวมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรนานาชนิด อีกทั้งยังมีห้องสปาสำหรับผ่อนคลายด้วยการนวดอโรม่า โซน D.I.Y เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตัวเอง เช่น สบู่ เครื่องสำอาง หมอน เทียนหอม ฯลฯ ยังมีโซนอื่นที่น่าสนใจอีกมากอย่างเมืองจำลองบรรยากาศประเทศทางแถบยุโรป เรือกอนโดลาคล้ายกับเมืองเวนิช น้ำพุเทรวี่ หมู่บ้านฝรั่งเศส ฯลฯ รับรองไม่ผิดหวังมีกิจกรรมสนุกๆ มากมายจนลืมเบื่อ ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม มีการจัดงานเทศกาล Lavender Healing Festival ขึ้นภายในโซน Santa Village มีปติมากรรมซานตาคลอสอยู่รอบทุ่งลาเวนเดอร์และยังมีไอศกรีมโฮมเมดกลิ่นลาเวนเดอร์ให้ท่านได้ลิ้มลอง อิสระให้ทุกท่านภาพรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านไปชมบรรยากาศรอบๆ ป้อมฮวาซอง Hwaseong Fortress นำท่านชมบรรยากาศรอบๆ ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี)
ที่พัก
 
Central Plaza Hotel or Suwon Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา ทำให้ได้เห็นวิวธรรมชาติที่ล้อมรอบอย่างสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกที่หนึ่งเลย เมื่อเข้าไปยังไม่ทันถึงตัววัดก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อ และเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด
เที่ยง
 
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N Seoul Tower อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่น หอคอยกรุงโซล ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet)
ที่พัก
 
Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อกันที่ Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอางค์ เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ Dr.MJ, Dewins, Missha และอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางไปชม ศูนย์โสม Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ศูนย์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น นำทุกท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง หรือ คยองบกกุง Gyeongbokgung Palace ที่เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ซัมเคทัง ไก่ตุ๋นโสม) จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับเป็นต้น จากนั้นนำทุกท่านไปชม คลองชองเกชอน เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งย่าน เมียงดง Myeongdong สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำบิบิมบับ)
ที่พัก
 
Benikea H Avenue Hotel Or BLVD Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือนำท่านเข้า จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ย่าน ฮงแด Hongdae เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นมีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทัค ไก่อบวุ้นเส้น) หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยาน อินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ร้านละลายเงินวอน Supermarket เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้านที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก
19:55 น.
 
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001
23:35 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X