SG SMRS13_W5 RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6 วัน 3 คืน บิน W5
SG SMRS13_W5 RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6 วัน 3 คืน บิน W5
ทัวร์
ยุโรป
ยุโรป รัสเซีย
วันปิยะมหาราช
วันแม่
ราคาเริ่มต้น 29,555
รหัสทัวร์ SG SMRS13_W5
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
X X X
  2 เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
X X
Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า
  3 ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต
Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า
  4 พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน
Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า
  5 เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X
  6 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน (อิหร่าน)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : เตหะราน (อิหร่าน) - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้
อาหาร : X  X  
โรงแรม : Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต
อาหาร :    
โรงแรม : Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน
อาหาร :    
โรงแรม : Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เตหะราน (อิหร่าน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

6
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
SG SMRS13_W5 RUSSIA COLORFUL AUTUMN 6 วัน 3 คืน บิน W5

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
23 - 28 ส.ค. 61
31,555
31,555
31,555
31,555
39,455
-
SOLD OUT
06 - 11 ก.ย. 61
29,555
29,555
29,555
29,555
37,455
-
SOLD OUT
12 - 17 ก.ย. 61
30,555
30,555
30,555
30,555
38,455
-
19 - 24 ก.ย. 61
30,555
30,555
30,555
30,555
38,455
-
SOLD OUT
27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61
30,555
30,555
30,555
30,555
38,455
-
SOLD OUT
01 - 06 ต.ค. 61
29,555
29,555
29,555
29,555
37,455
-
SOLD OUT
05 - 10 ต.ค. 61
31,555
31,555
31,555
31,555
39,455
-
SOLD OUT
11 - 16 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
30,555
30,555
30,555
30,555
38,455
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
SOLD OUT
17 - 22 ต.ค. 61
30,555
30,555
30,555
30,555
38,455
-
SOLD OUT
19 - 24 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
31,555
31,555
31,555
31,555
39,455
วันปิยมหาราช
SOLD OUT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

19:30 น.
 
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน MAHAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ** - สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับสำหรับคลุมศรีษะ - สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
22:35 น.
 
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบินที่ W5050

วันที่สอง

03:45 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
08:50 น.
 
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5084
11:20 น.
 
เดินทางถึงท่าอากาศยาน วนูโคโว หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาาง เเละตรวจสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุง มอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอับดับหนึ่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป ทีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง 850 ปี จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ St.Saviour Cathedral เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ สร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองพันนโปเลียนไปได้ ได้เวลานำท่านชม จุตรัสเเดง Red Square เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานเเสดงใหญ่ๆ เเละการชุมนุมต่างๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน เเละวิหารเซนต์มาซิล Saint Basis Cathedral ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดเเหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงามขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนในโลก เเละจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม เเละเลือกซื้อสินค้าเเบรนด์เนมชั้นนำภายในห้างกุม สถาปัตยกรรมที่เก่าเเก่ของเมืองที่มีความสวยงามโดดเด่น ได้เวลาเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ตลาดดิสมายลอฟกี้ Izmailoysky Market ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตาทรอชก้า (เเม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญเเจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
 
Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส Zagorsk เดินทางออกจากกรุงมอสโคว์ ชมโบสถ์เก่าแก่ที่ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด ชั้นล่างเป็นห้องครัวสำหรับทำอาหารให้กับคนจน จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ Assumption Church สร้างเลียนแบบโบสถ์ที่พระราชวังเครมลิน เข้าชมภายในได้เฉพาะช่วงฤดูร้อน และชม โบสถ์ทรินิตี้ Holy Trinity สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เจียส ผู้ก่อตั้งเมืองซากอร์ส ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพของท่าน
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกบริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน งานฝีมือ ของเล่นสำหรับเด็ก ของใช้ในฤดูหนาว เช่น ผ้าพันคอไหมพรม ถุงมือกันหนาว และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับเข้ากรุงมอสโคว์ นำท่านสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ Sparrow Hill จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต ย่านการค้า มีของซื้อของขายมากมาย เป็นถนนที่ขึ้นชื่อของ กรุงมอสโคว์
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
 
Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำผู้มีเกียรติสู่ พระราชวังเครมลิน Kremlin Palace สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่างๆ ของรัสเซีย จากนั้นชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ Tsar Cannon สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิดห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถนที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.1895 มีความสวยงาม และโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ภายใน และภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่าที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูมมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว ชม สถานีรถไฟใต้ดิน Metro การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตาไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีตวิจิตรบรรจง **พิเศษถ้ามีเวลา นำท่าน ล่องเรือ River Cruise ชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงมอสโคว์ **เป็นโปรแกรมเสริมมีค่าใช้จ่ายสอบถามมัคคุเทศก์ การล่องเรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
 
Ibis Oktyabrskoye Pole Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน วนูโคโว กรุงมอสโคว์
12:00 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน MAHAN AIR เที่ยวบินที่ W5085
17:00 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
22:10 น.
 
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน MAHAN AIR ที่ W5051

วันที่หก

07:25 น.+1
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X