SSH CLXJC644 ทัวร์ญี่ปุ่น TOP OF HOKKAIDO LAVENDER 6 วัน 4 คืน บิน XJ
SSH CLXJC644 ทัวร์ญี่ปุ่น TOP OF HOKKAIDO LAVENDER 6 วัน 4 คืน บิน XJ
ทัวร์
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ SSH CLXJC644
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
X X X
  2 สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – โทมิตะฟาร์ม – ชิโรกาเนะ
X
SHIROGANE PARK HILLS HOTEL
  3 ชิโรกาเนะ – BLUE POND – ชิคิไซ โนะ โอกะ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – โนโบริเบ็ตสึ
NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL
  4 โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร
VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL
  5 ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ย่านทานูกิโคจิ
VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL
  6 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – โทมิตะฟาร์ม – ชิโรกาเนะ
อาหาร : X   
โรงแรม : SHIROGANE PARK HILLS HOTEL

3
สถานที่ : ชิโรกาเนะ – BLUE POND – ชิคิไซ โนะ โอกะ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – โนโบริเบ็ตสึ
อาหาร :    
โรงแรม : NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL

4
สถานที่ : โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร
อาหาร :    
โรงแรม : VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL

5
สถานที่ : ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ย่านทานูกิโคจิ
อาหาร :    
โรงแรม : VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL

6
สถานที่ : ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
SSH CLXJC644 ทัวร์ญี่ปุ่น TOP OF HOKKAIDO LAVENDER 6 วัน 4 คืน บิน XJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
23 - 28 ก.ค. 61
49,900
49,900
49,900
49,900
59,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

20.00
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง ** สายการบิน AIR ASIA X ทำการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ที่นั่งแบบ 3-3-3 (377ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางทั้งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขากลับ **
23.55
 
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620

วันที่สอง

08.40
 
ถึง สนามบินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์ แมชชีนที่จะท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขายของที่เกี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซึ่งเป็นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมีโซนห้องสมุดจะมีหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจำหน่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายภายใน)
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โทมิตะฟาร์ม ชมความงามของ ทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางพรมดอกไม้ขนาดใหญ่ที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นยอดที่สกัดจากกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้ทั้งหลายให้ท่านได้เลือกชื้ออย่างจุใจอีกด้วย นำท่านเข้าสู่ที่พัก ชิโรกาเนะ ณ SHIROGANE PARK HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม *** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย *** (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าแห่งเมืองบิเอะ บ่อนํ้าสีฟ้าสดใสแปลกตาแห่งนี้ เป็นบ่อนํ้าที่เกิดขึ้นหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุในปี ค.ศ. 1988 ทำให้น้ำถูกกั้นไม่ให้ออกจากเขื่อน สาเหตุที่น้ำในบ่อเป็นสีฟ้าสดนั้นก็คือสารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่เจือปนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นั้นมาจากการปะทุ ของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมบุฟเฟ่ต์เมล่อน !! นำท่านสู่ ชิคิไซ โนะ โอกะ (เมืองบิเอะ) ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่นของเมือง ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โนโบริเบ็ตสึ ณ NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม *** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย *** (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบัน ชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด!! นำท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุ่น ท่านสามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวัติอันยาวนานของช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณประทับใจในรสชาติอย่างมิรู้ลืม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 นำท่านเดินทางสู่ โอโดริปาร์ค ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางใจกรุงซัปโปโร ฤดูร้อน => ใช้เป็นที่จัด งานแสดงดอกไม้ สำหรับ ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะอันยิ่งใหญ่ มีการแกะสลักน้ำแข็งประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีห้างร้านจำหน่ายสินค้ามากมายหลากสไตล์ จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีตลอดถนนจะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
ค่ำ
 
***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** นำท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วย อาหารกล่องและเครื่องดื่ม สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
09.55
 
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621
15.10
 
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X