ST ENJOYFUNNY5D_LJ ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER ENJOY & FUNNY IN KOREA บิน LJ
ST ENJOYFUNNY5D_LJ ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER ENJOY & FUNNY IN KOREA บิน LJ
ทัวร์ เกาหลี เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เกาหลี เกาหลี ราคาถูก
เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,900
รหัสทัวร์ ST ENJOYFUNNY5D_LJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
X X X
  2 อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE
X
โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักซูวอน 1 คืน )
  3 พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล
X
โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )
  4 น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อ แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี- ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ
โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )
  5 ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักซูวอน 1 คืน )

3
สถานที่ : พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล
อาหาร :   X  
โรงแรม : โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )

4
สถานที่ : น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อ แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี- ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )

5
สถานที่ : ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
ST ENJOYFUNNY5D_LJ ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER ENJOY & FUNNY IN KOREA บิน LJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
22 - 26 ส.ค. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
24 - 28 ส.ค. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
SOLD OUT
25 - 29 ส.ค. 61
14,900
14,900
14,900
14,900
20,800
-
28 ส.ค. 61 - 01 ก.ย. 61
14,900
14,900
14,900
14,900
20,800
-
SOLD OUT
31 ส.ค. 61 - 04 ก.ย. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
21,800
-
01 - 05 ก.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
22,800
-
03 - 07 ก.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
22,800
-
05 - 09 ก.ย. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
06 - 10 ก.ย. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
07 - 11 ก.ย. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
09 - 13 ก.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
22,800
-
11 - 15 ก.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
22,800
-
12 - 16 ก.ย. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
13 - 17 ก.ย. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
15 - 19 ก.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
22,800
-
19 - 23 ก.ย. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
21 - 25 ก.ย. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
23 - 27 ก.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
22,800
-
27 ก.ย. 61 - 01 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
23,800
-
29 ก.ย. 61 - 03 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
22,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก
 
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู ….. เคาน์เตอร์ ….. เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยคอยความสะดวก ณ สำหรับเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….
วันที่สอง
 
01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอินชอน ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ ตลอดทั้ง 2 ฝั่งทางเดิน ตกแต่งเป็นรูปการ์ตูนในเทพนิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชม ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับความน่ารักของถนนเทพนิยายแห่งนี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี เมนูขึ้นชื่อ (1) จากนั้นนำท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ( เกาะชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว) ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายๆ ดอกไม้ ใบใม้เริ่มผลิบาน ระหว่าง 2 ข้างทางที่เดิน ท่านจะได้เห็นความงดงามของดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่แข่งกันผลิดอกสีสันงดงาม ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิ ชมทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิก็ได้ ....ได้เวลาสมควรกลับ นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง จากนั้น พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่ เป็นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟที่ท่านเคยเห็นตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเรื่อง ท่านจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ทำรวมกับครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก พร้อมกับชมความงดงามของธรรมชาติ 2 ข้างทางที่หาได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการปั่นผ่านแม่น้ำ ลำธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทิวสน ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู...ชาบูไรตี้ SHABU SHABU) (2) ที่พัก โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักซูวอน 1 คืน )
วันที่สาม
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม (พิเศษ!! เต็มวัน) ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ มีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเล่นเครื่องเล่นนานาชนิดแบบไม่จำกัดรอบในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูร้อน สวนสนุกแห่งนี้ยังมีส่วนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย เทศกาลดอกไม้ 4 ฤดู เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เทศกาลดอกกุหลาบ และ ดอกลิลลี่ เดือนกันยา-ตุลาคม เทศกาลดอกกุหลาบเบญจมาศ สวนดอกไม้สวยงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว ในสวนสนุกแห่งนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้ามากมาย อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายยของฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย และในสวนสนุกแห่งนี้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE ที่มีสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าจากแอปลิเคชั่น LINE ให้แฟนคลับ หรือ สาวก LINE ได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ตุ๊กตา เสื้อยืด กระเป๋า แผ่นรองเมาส์ แก้ว ปากกา และที่ฮิตสุด คงเป็นหมอนรองคอ ของน้องหมีบราวน์ โคนี่ และตัวการ์ตูนจากแอปลิเคชั่น LINE อื่นๆ ที่จะทำให้ท่านเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว นอกจากความน่ารักแล้ว ยังมีให้เลือกสรรมากมาย บอกได้คำเดียวว่าฟินมากๆ เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นแบบเต็มที่ 18.30 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยเมนู..บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีแบบต้นตำรับ...ทานไม่อั้น (4) ที่พัก นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )
วันที่สี่
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (5) จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ำมันสนเข็มแดง สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี เวชสำอาง COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก) (6) บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้น นำท่านชมสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ SEOULLO 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล SEOUL STATION) ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว (SEOUL’S BOTANICALSKYLINE PARK) ที่เต็มไปด้วยต้นไม่และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อีกทั้งมีให้บริการ WIFI ด้วย มาตอนเช้าก็จะได้อารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ ทำให้ได้ฟีลอีกอย่าง เรียกได้ว่ามาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย .. จากนั้น ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มนำท่านช้อปปิ้งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรือ อีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู...จิมดัก ไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นเกาหลีอร่อยสุดๆ (7) ที่พัก นำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )
วันที่ห้า
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8) จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ คล้องกุญแจคู่รัก เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...ไก่ตุ๋นโสม SAMGYETANG) (9) บ่าย จากนั้น หากมีเวลา จะนำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้างพองธัญพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ.... 19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X