TAS AUHAHOKXJ AUTUMN HAKODATE HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน XJ
TAS AUHAHOKXJ AUTUMN HAKODATE HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน XJ
ทัวร์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ TAS AUHAHOKXJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง –สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
X X X
  2 ชิโตเซ่ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี)– ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)
X
HAKODATE PARK HOTEL OR SIMILAR
  3 ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
TOYA ONSEN HANABI HOTEL OR SIMILAR
  4 โทยะ - คลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
SAPPORO TOKYU REI HOTEL OR SIMILAR
  5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ดอนเมือง –สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ชิโตเซ่ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี)– ฮาโกดาเตะ – อาคารโกดังอิฐแดง – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View)
อาหาร : X   
โรงแรม : HAKODATE PARK HOTEL OR SIMILAR

3
สถานที่ : ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน
อาหาร :    
โรงแรม : TOYA ONSEN HANABI HOTEL OR SIMILAR

4
สถานที่ : โทยะ - คลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ใบไม้เปลี่ยนสี) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ
อาหาร :    
โรงแรม : SAPPORO TOKYU REI HOTEL OR SIMILAR

5
สถานที่ : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ ดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
TAS AUHAHOKXJ AUTUMN HAKODATE HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน บิน XJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
03 - 07 ต.ค. 61
39,900
39,900
39,900
39,900
45,900
-
10 - 14 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
39,900
39,900
39,900
39,900
45,900
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 - 23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
39,900
39,900
39,900
39,900
45,900
วันปิยมหาราช
SOLD OUT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

19.00 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 “สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์”พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน หากต้องการซื้อเพิ่มต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23.55 น.
 
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 620 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

08.40 น.
 
ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อนำท่านชม ความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อน โนโบริเบทสึ เป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อน ใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบๆหุบเขามีต้นใบไม้หลายหลายที่กำลังเปลี่ยนสีสลับ แดง ส้ม เหลือง กันอย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)…
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฮาโกดาเตะ” เมืองที่อยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะฮอกไกโดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดจนได้ชื่อว่าเป็น“ประตูสู่ฮอกไกโด” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและตะวันตก ... จากนั้น นำท่านเดินชม “อาคารโกดังอิฐแดง” หรือ “Kanemori Red Brick Warehouse” โกดังเก่าริมท่าเรือ เมืองฮาโกดาเตะ ...สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดทำการเป็นหนึ่งใน ท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่น ... แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร และ ร้านขายของที่ระลึก โรงเบียร์ และอื่นๆ... ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้าย ตัวโตๆว่า BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้งที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ๆ ... ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ การเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณนี้ ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสาย ให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศ ให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก ... ส่วนพื้นที่ด้านหลังโกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลง ให้กลาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งในชื่อ “ฮาโกดาเตะ แฟคตอรี่” (Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ... ในสมัยเมจิอาคารด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเคยเป็นที่ทำการไปรษณีย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 จากนั้นในปี ค.ศ.1962 ที่ทำการไปรษณีย์จึงย้ายไป ... ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านทำเครื่องแก้ว กล่องดนตรี ร้านอาหารโรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก และ อื่นๆ อีกมากมาย… นำท่านเข้าสู่ “ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ” ( Motomachi Shopping Street) เป็นซอยเล็กๆในร่มที่ยาวมากๆ ขนานไปกับทางรถไฟ มีร้านขายของยาวตลอด 2 ข้างทาง อาคารตกแต่งสไตล์ตะวันตก มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เครื่องสำอางค์ คาเฟ่ เบเกอรี่ ร้านอาหาร ร้านขนม และที่เยอะที่สุดเห็นจะเป็นเสื้อผ้านั่นเอง อยู่ใกล้ๆกับย่านไชน่าทาวน์ นานกิงชิมะ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) หลังอาหารค่ำนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยที่สุด ด้วยความสูง 334 เมตร ... ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ำคืน ที่มีแสงไฟเรียงราย เปล่งแสงระยิบระยับดั่งแสงของเพชรซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ที่พัก : HAKODATE PARK HOTEL (JAPANESE STYLE) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) นำท่านเดินทางชม “ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ” ณ หัวมุมถนนใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะ คุณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ (ตลาดเช้า) อันแสนพลุกพล่านที่คอยยั่วยวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเลือกซื้อของสดๆ ชั้นดีจาก ฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าเริ่มเปิดขายแต่เช้าตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเที่ยง อาหารทะเล ผักผลไม้ และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของกินที่วางขายเท่านั้น เพลิดเพลินไปกับ การซื้อของที่ตลาดและ อย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็นๆ ในตู้ขนาดยักษ์... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติโอนุมะ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ของใบไม้ระหว่างทางสลับสีแดงส้มกันอย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อุทยานแห่งชาติโอนุมะเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น หากเดินทางด้วยรถไฟ ด่วนพิเศษ ภูเขาโคมากะทาเคะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสามแห่งที่เต็มไปด้วยเกาะให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอิสระตามอัธยาศัย…
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ...ตั้งอยู่ภายใน “อุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ” ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุ ได้จากไอน้ำร้อนที่ พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็น...ทะเลสาปแห่งนี้มีลักษณะกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร และยังมีจุดเด่น คือ มีเกาะที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ ...นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) ...ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทำให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ว แต่ยังมี ควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะ ไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ ในอีกรูปแบบหนึ่ง ... แล้วนำท่านชมแหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน้ำตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำท่าทางตลกๆ ให้ท่านชมเช่น ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอปเปิ้ล หรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย ...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง เข้าโรงแรมที่พัก ...
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขาน จากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น ที่พัก : TOYA ONSEN HANABI HOTEL หรือเทียบเท่า ^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น ...ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส ... นำท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า ในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคาร เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนำท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ง สำคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ร้านเครื่องแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” ... นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึก และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... จากนั้นนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ำ โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็นของขวัญจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา มอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที และ จะพ่นไอน้ำออกมา ทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้อมนำท่าน ชื่นชม ความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ ตื่นตากับเครื่องประดับและ ตกแต่ง ที่ทำมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
จากนั้น
 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*** หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจำลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ ... สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมือง ซัปโปโร มีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคำแนะนำาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ... นำท่านเดินทางสู่ “มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นัก มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โด่งดังเรื่องต้นแปะก๊วยที่ปลูกเอาไว้กว่า 70 ต้น เลียบถนนยาว 380 เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ .... นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป ... นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จำหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสำอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ***
ค่ำ
 
ที่พัก : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
09.55 น.
 
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621
15.10 น.
 
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X