TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER
TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 38,888
รหัสทัวร์ TTN : TGNRTKIX04
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TG640 ( 22.10-06.20+1 น. )
X X X
  2 สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)-ช๊อปปิ้งชินจูกุ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์-ออนเซ็นธรรมชาติ
X
FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั
  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น.5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )-ทุ่งลาเวนเดอร์-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นาโกย่า-ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
X
NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั
  4 เมืองเกียวโต-แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชา-วัดคินคะคุจิ-วัดคิโยะมิซุ-ย่านกิอน
X
URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั
  5 หุบเขามิโนะ-น้ำตกมิโนะ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-โอซาก้า-ช๊อปปิ้งชินไซบาชิ
X
RECO MIKUNI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั
  6 ปราสาทโอซาก้า( ด้านนอก )-เอ็กซ์โ ซิตี้-ห้างอิออน-สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า เที่ยวบินที่ TG673 ( 17.35-21.25 )-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TG640 ( 22.10-06.20+1 น. )
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี(ถ่ายรูป)-ช๊อปปิ้งชินจูกุ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์-ออนเซ็นธรรมชาติ
อาหาร : X   
โรงแรม : FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั

3
สถานที่ : ภูเขาไฟฟูจิชั้น.5( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )-ทุ่งลาเวนเดอร์-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นาโกย่า-ช๊อปปิ้งซาคาเอะ
อาหาร :    X
โรงแรม : NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั

4
สถานที่ : เมืองเกียวโต-แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชา-วัดคินคะคุจิ-วัดคิโยะมิซุ-ย่านกิอน
อาหาร :    X
โรงแรม : URBAN HOTEL KYOTO NIJO PREMIUM หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั

5
สถานที่ : หุบเขามิโนะ-น้ำตกมิโนะ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-โอซาก้า-ช๊อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร :    X
โรงแรม : RECO MIKUNI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั

6
สถานที่ : ปราสาทโอซาก้า( ด้านนอก )-เอ็กซ์โ ซิตี้-ห้างอิออน-สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า เที่ยวบินที่ TG673 ( 17.35-21.25 )-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com