TPX TVXW ทัวร์ ต้อนรับสายบุญ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชฯ 9 วัน 6 คืน บิน WE
TPX TVXW ทัวร์ ต้อนรับสายบุญ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชฯ 9 วัน 6 คืน บิน WE
ทัวร์ เอเชีย เนปาล
อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 26,999
รหัสทัวร์ TPX TVXW
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
LOTUS SUTRA HOTEL *** หรือเทียบเท่า
  3 สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี
ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเท่า
  4 ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเท่า
  5 กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา
GALAXYHOTEL *** หรือเทียบเท่า
  6 คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา
GALAXY HOTEL *** หรือเทียบเท่า
  7 คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเท่า
  8 พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน
  9 สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร-บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
อาหาร :    
โรงแรม : LOTUS SUTRA HOTEL *** หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : สาวัตถี-ลุมพินี (เนปาล)-วิหารมายาเทวี
อาหาร :    
โรงแรม : ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ลุมพินี-กุสินารา-ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน-ชมมกุฎพันธเจดีย์
อาหาร :    
โรงแรม : OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : กุสินารา-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์-ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXYHOTEL *** หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : คยา-นาลันทา-มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์-เขาคิชกูฏ-คยา
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXY HOTEL *** หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : คยา–วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา-พระพุทธเมตตา-พาราณสี
อาหาร :    
โรงแรม : GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเท่า

8
สถานที่ : พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู-สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ-ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนาคยา-สนามบิน
อาหาร :    
โรงแรม :

9
สถานที่ : สนามบินลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
TPX TVXW ทัวร์ ต้อนรับสายบุญ อินเดีย เนปาล 4 สังเวชฯ 9 วัน 6 คืน บิน WE

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
11 - 19 ม.ค. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
35,499
-
20 - 28 ม.ค. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
35,499
-
07 - 15 ก.พ. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
35,499
-
16 - 24 ก.พ. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
35,499
-
01 - 09 มี.ค. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
35,499
-
15 - 23 มี.ค. 62
26,999
26,999
26,999
26,999
35,499
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

19.00 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 4-5เคาน์เตอร์ D สายการไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
22.00น.
 
เหิรฟ้าสู่เมืองลัคเนาว์ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE333

วันที่สอง

00.20น.
 
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติลัคเนาประเทศอินเดีย(เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ Sravasti สาวัตถี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
06.00 น.
 
เดินทางถึง เมืองสาวัตถี เมืองหลวงของแคว้นโกศล แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ล้างหน้า แปรงฟัน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านชม วัดเชตะวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการพระคันธกุฎี ฤดูร้อน ฤดูหนาว ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดกุฏิพระอรหันต์ เช่น พระโมคคัลลา พระสารีบุตร พระสิวลีพระอานนท์พระราหุล พระองคุลีมาลพระกัสสปะ และอารามฝ่ายพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านชม บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้า ปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณสามกิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองและภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นจำนวนมากปัจจุบันทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการ และกำลังทำการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าที่พัก LOTUS SUTRA HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
*** โปรดเตรียมหนังสือเดินทางที่ด่านชายแดนอินเดีย-เนปาล*** รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองลุมพินี สถานที่ประสูติพระพุทธองค์ ขณะที่ยังดำรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง (ผ่านด่านชายแดนโสโนรี ) ระหว่างแวะวัดไทย 960
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านชม วิหารมายาเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ชมภาพหินแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นรูปพระนางสิริมหามายาเทวี ทรงใช้พระหัตถ์เบื้องขวาจับกิ่งสาละไว้ ทรงประสูติพระราชกุมารสิทธัตถะ พระกุมารซึ่งเพิ่งประสูติออกมา กำลังประทับยื่น มีดอกบัวบานรองรับพระบาทและรอบๆพระเศียรมีรัศมีปรากฏอยู่ ชมสระน้ำที่สรงพระวรกาย ชมเสาหินพระเจ้าโศก ณ สถานที่ประสูติ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะปัจจุบันเสาหินพระเจ้าอโศกนี้ไม่มีหัวเสามีแต่เสาล้วนๆ และบนตัวเสายังคงมีการจารึกเป็นอักษรพราหมี 5 บรรทัด
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าที่พัก ZAMALA HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกุสินารา เมืองหลวงของแคว้นมัลละ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5ชั่วโมง
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
ชม ปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างสถูปไว้เป็นรูปทรงกลม มีขนาดใหญ่มาก มียอดแหลมคล้ายฉัตร 3 ชั้น ซึ่งปรินิพพานนี้อยู่ด้านหลังปรินิพพานวิหารชมปรินิพพานวิหาร เป็นวิหารที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา ลักษณะเป็นเจดีย์อิฐแดงเก่าเรียงเป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่มาก
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าที่พัก OM RESIDENCY HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไวสาลีสถานที่ทำสังคายนาครั้งที่ 2 หลังจากพุทธปรินิพพาน เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี 1 ใน 6 แคว้นชมพูทวีปในสมัยโบราณเมืองนี้มีชื่อหลายชื่อคือ ไพสาลี, เวสาลี และ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
ชมบริเวณคันธเจดีย์ เป็นบริเวณที่กษัตริย์ลิจฉวีได้จัดพิธีต้อนรับพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาสู่เวสาลี พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงสร้างเสาหินพระเจ้าอโศกมียอดเสาเป็นรูปสิงห์หมอบขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว (เสานี้ต่างจากเสาอื่นๆ ที่มักมีสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน) ที่นี่ถือว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดมีอายุเกือบ 2300 ปีมาแล้ว ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย ต่อจากนั้นอีก 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่กุสินารา ปัจจุบันเหลือแต่ตอซากเจดีย์เดินทางต่อสู่เมืองคายา ระหว่างทางผ่านชมวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าที่พักGALAXYHOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา สักการะหลวงพ่อองค์ดำที่มีอายุมากกว่า 1 พันปี
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ นำท่านขึ้นเขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการและทำสมาธิ ณ . กุฎิพระพุทธองค์, กุฏิพระอานนท์ , ถ้ำสุกรชาตาที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์และที่พระเทวฑัตกลิ้งก้อนหินใส่พระองค์ชมวัดอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจน์แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองคยา
เย็น
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าที่พักโรงแรม... พักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าที่พักGALAXY HOTEL *** หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมวัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฎาน และวัดไทยซึ่งแต่ละวัดมีความงดงามที่แตกต่างกันแล้วนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาสมควรแก่เวลาพักผ่อนกันตามอัธยาศัย นำท่านสู่ มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุรู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็น พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนวิสาขะนมัสการสัตตมหาสถานคือสถานที่ประทับเสวยมุตติสุข (สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงท7 สัปดาห์ กราบนมัสการพระพุทธเมตตา เพื่อขอพรภายในวิหารเจดีย์พุทธคยา ให้ท่านได้นั่งปฎิบัติธรรมตามอัธยาศัย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่ สมัยก่อนพุทธกาล ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เข้าที่พัก GRAPEVINE HOTEL*** หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เช้าตรู่
 
นำท่านล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมอธิษฐานขอขมาต่อพระแม่คงคา จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
 
นำท่านสู่สารนาถ ชม ธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อน พุทธศักราช 45 ปี อันเป็นวันอาสาฬหบูชา ชมมูลคันธกุฎิ,ธัมเมกขสถูป,ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายในมีหัวเสามีหัวสิงห์อยู่ 4 หัว และชม พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดคือพระปางปฐมเทศนา
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม เดินทางสู่ ลัคเนา เมืองหลวงใน“รัฐอุตรประเทศ” ของ “อินเดีย”กลับเป็นเมืองที่คุณจะค้นพบศาสนาสถานของฮินดูน้อยมาก ด้วยเหตุที่ว่าเมืองนี้ หลังจากฮินดูหมดอำนาจก็ถูกปกครองโดย “มุสลิม”ที่มาจากเปอร์เซีย โดยที่ศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองเดลี และส่งสุลต่านมาปกครองลัคเนา ด้วยความที่เป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของอินเดียทำไมถึงเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำของอินเดีย” ทั้งยังเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่เคยถูกปกครองโดยมุสลิมที่มาจากเปอร์เซีย และราชวงศ์โมกุลจากมองโกเลีย(เชื้อสายเจงกีสข่าน)รวมถึงถูกอังกฤษปกครองในยุคเมืองขึ้น ทำให้เมืองแห่งนี้มีความโดดเด่นเรื่องงานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันทั้งแบบมุสลิมเปอร์เซียและยุโรปจนกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมสุดคลาสสิก ระยะทาง 320 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ สนามบินลัคเนาว์

วันที่เก้า

01.20 น.
 
เหิรฟ้าสู่กรุง้ทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE334
06.30 น.
 
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...........

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X