TTN-XJ66 ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ
TTN-XJ66 ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ
ทัวร์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น เล่นสกี
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น 25,888
รหัสทัวร์ TTN-XJ66
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
X
  3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
X
  4 วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ
X X
  5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : X   
โรงแรม :

3
สถานที่ : ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
อาหาร :    X
โรงแรม :

4
สถานที่ : วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
TTN-XJ66 ซุปตาร์หิมะน่าหม่ำ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
17 - 21 ธ.ค. 61
29,888
29,888
29,888
29,888
37,788
-
18 - 22 ธ.ค. 61
29,888
29,888
29,888
29,888
37,788
-
19 - 23 ธ.ค. 61
29,888
29,888
29,888
29,888
37,788
-
20 - 24 ธ.ค. 61
29,888
29,888
29,888
29,888
37,788
-
21 - 25 ธ.ค. 61
29,888
29,888
29,888
29,888
37,788
-
22 - 23 ธ.ค. 61
29,888
29,888
29,888
29,888
37,788
-
23 - 27 ธ.ค. 61
29,888
29,888
29,888
29,888
37,788
-
24 - 28 ธ.ค. 61
33,888
33,888
33,888
33,888
41,788
-
25 - 29 ธ.ค. 61
33,888
33,888
33,888
33,888
41,788
-
26 - 30 ธ.ค. 61
33,888
33,888
33,888
33,888
41,788
-
27 - 31 ธ.ค. 61
33,888
33,888
33,888
33,888
41,788
-
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
35,888
35,888
35,888
35,888
43,788
-
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
39,888
39,888
39,888
39,888
49,788
-
30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
39,888
39,888
39,888
39,888
49,788
-
31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62
35,888
35,888
35,888
35,888
43,788
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก
 
กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่สอง
 
สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่สาม
 
ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่
 
วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ

วันที่ห้า
 
สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X