ZT DME14 ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ANGELA RUSSIA 7 วัน 4 คืน บิน SQ
ZT DME14 ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ANGELA RUSSIA 7 วัน 4 คืน บิน SQ
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 36,888
รหัสทัวร์ ZT DME14
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
X
Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
  3 เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
  4 เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
  5 เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า
  6 เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
X X
  7 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหาร : X   
โรงแรม : Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
อาหาร :    
โรงแรม : Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
อาหาร :    
โรงแรม : Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม
อาหาร :    
โรงแรม : Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ZT DME14 ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม ANGELA RUSSIA 7 วัน 4 คืน บิน SQ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
24 - 30 ต.ค. 61
37,888
37,888
37,888
37,888
44,888
-
14 - 20 พ.ย. 61
36,888
36,888
36,888
36,888
43,888
-
05 - 11 ธ.ค. 61
38,888
38,888
38,888
38,888
45,888
-
27 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
43,888
43,888
43,888
43,888
51,388
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

15.30 น.
 
ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
18.30 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ979 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
21.55 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

วันที่สอง

00.20 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ362 ** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
06.00 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทำพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้างด้วยรูปทรงเดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1960 ที่เป็นยุคที่มนุษยชาติกำลังสนใจในเรื่องของท้องฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทำให้พวกเขาเเละอเมริกันต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชิตอวกาศให้ได้ เเละรัสเซียก็นับว่ามีความโดดเด่นเเละสำเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็ว่าได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นถูกจัดเเสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้ที่ใครมาเที่ยวชมเเล้วจะต้องประทับใจอย่างเเน่นอน
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ (Vegus Mega Store) อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย ** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
15.05 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ361 ** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่เจ็ด

06.20 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
09.35 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ972 ** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
11.05 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X