ZT HOK17 ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด FLOWER FEST HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน XJ
ZT HOK17 ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด FLOWER FEST HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน XJ
ทัวร์
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
ราคาเริ่มต้น 25,999
รหัสทัวร์ ZT HOK17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
X X X
  2 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
X X
SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL / YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  3 ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
X
TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  4 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ชาบู
X
TOYOKO INN SAPPORO / APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน
  5 ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
X X
APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน
  6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
อาหาร : X   X
โรงแรม : SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL / YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3
สถานที่ : ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
อาหาร :    X
โรงแรม : TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

4
สถานที่ : โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – บุฟเฟ่ต์ชาบู
อาหาร :   X  
โรงแรม : TOYOKO INN SAPPORO / APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน

5
สถานที่ : ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
อาหาร :   X  X
โรงแรม : APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน

6
สถานที่ : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ZT HOK17 ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด FLOWER FEST HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน บิน XJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
30 ส.ค. 61 - 04 ก.ย. 61 ลดราคาพิเศษ!!
25,999
25,999
25,999
25,999
33,999
ลดราคาพิเศษ!!

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

20.30 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
23.55 น.
 
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 620

วันที่สอง

08.40 น.
 
เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเม็ง”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถือกำเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้ำซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ำซุปด้วยน้ำมันหมู หรือจะเป็นน้ำซุปซีอิ๊วที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ำสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในพิพิธภัณฑ์ (คืนเงินค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำ ทำให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน้ำแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพื่อเข้าสู่ที่พัก

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้ นำท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็นดอกคอสมอส ซึ่งแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไม้ต่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอร์บานเต็มที่ (ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม) อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกไม้ที่ไกลสุดลูกหูลูกตา จนขนานนามกันว่าเนินเขาสายรุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้นานาพันธุ์ชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ได้รับคำนิยมและคำชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการแด่ทุกท่าน เช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ยง Alpaca เป็นต้น *หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่ากิจกรรมในสวนดอกไม้* จากนั้นนำท่านสู่เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสไม่ว่าจะเป็นดอกซัลเวีย ดอกพิทูเนีย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ จนผู้คนพากันเรียกทุ่งแห่งนี้ว่า “งานผ้าลายดอกไม้” อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศของสวนตามอัธยาศัย หรือหากต้องการความความสะดวกสบาย ก็สามารถเสียค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้บริการรถชมวิวได้
เที่ยง
 
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงานชีส ณ ฟูราโน่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของเกาะฮอกไกโด เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสคุณภาพท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท(camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดำ ที่ทำจากหมึกของปลาหมึก และยังมีชีสอีกหลากหลายรสชาติให้ได้เลือกซื้อ เช่น ชีสไวน์แดง และชีสต้นตำรับเป็นต้น ในส่วนของโรงงานชีสจะแบ่งออกเป็น 2 ชั้นด้วยกัน คือ บริเวณชั้น 1 เป็นส่วนของโรงงานผลิตชีส ในส่วนของชั้น 2 จะเป็นส่วนของร้านค้าจำหน่ายชีส ขนมปัง ไวน์และไอศครีม Home Made แสนอร่อยนานาชนิด อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นโซนจัดแสดงกระบวนการผลิตชีส อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตชีสของที่นี่ เมื่อเดินชมเสร็จเรียบร้อยแล้วยังสามารถนำซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ที่พัก โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง
เที่ยง
 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย
 
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจากนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้างตั้งแต่ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ปู ที่พัก โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO / APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512 จากนั้นนำท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี้จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจำหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า donburi
เที่ยง
 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี 1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Museum) เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนำประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ (แต่ไม่ค่อยมีข้อมูลภาษาอังกฤษมากนัก) หลังนิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรี ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งของสวนเบียร์ซัปโปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์บีคิวเนื้อแกะ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่นิยม จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.30 น.
 
นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621
16.15 น.
 
เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X