ZT RGN04 ทัวร์ THE HOLY MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ZT RGN04 ทัวร์ THE HOLY MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ทัวร์ พม่า

พม่า พม่า ราคาถููก
พม่า พม่า 3 วัน 2 คืน
พม่า พม่า ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ ZT RGN04
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
X
KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
  2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
GRAND UNITED HOTEL / MILLENNIUM HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  3 เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน – ช้างเผือก- ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
อาหาร : X   
โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

2
สถานที่ : พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อาหาร :    
โรงแรม : GRAND UNITED HOTEL / MILLENNIUM HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน – ช้างเผือก- ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
ZT RGN04 ทัวร์ THE HOLY MYANMAR พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 23 ต.ค. 61
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
-
26 - 28 ต.ค. 61
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
-
02 - 04 พ.ย. 61
12,999
12,999
12,999
12,999
15,999
-
09 - 11 พ.ย. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
16 - 18 พ.ย. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
23 - 25 พ.ย. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
30 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
08 - 10 ธ.ค. 61
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
-
14 - 16 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
21 - 23 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
28 - 30 ธ.ค. 61
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
-
29 - 31 ธ.ค. 61
13,999
13,999
13,999
13,999
16,999
-
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
14,999
14,999
14,999
14,999
17,999
-
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
14,999
14,999
14,999
14,999
17,999
-
04 - 06 ม.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
11 - 13 ม.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
18 - 20 ม.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
25 - 27 ม.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
08 - 10 ก.พ. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
15 - 17 ก.พ. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
22 - 24 ก.พ. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
01 - 03 มี.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
08 - 10 มี.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
15 - 17 มี.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
22 - 24 มี.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-
29 - 31 มี.ค. 62
11,999
11,999
11,999
11,999
14,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

07.30 น.
 
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAY โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.15 น.
 
นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน 8M 336
11.00 น.
 
ตั้งแต่กรุ๊ปวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปเวลาจะเปลี่ยนเป็น 8M336 10.40-11.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองหงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหงสาวดีเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรหงสาวดีของชาวมอญ และอาณาจักรตองอูของชาวพม่า นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ บูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ นำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
เย็น
 
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่สอง

05.00 น.
 
เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณนั้น ให้ท่านได้ขอพรพระธาตุอินทร์แขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
เช้า
 
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี นำท่านเข้าสู่ วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สำหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนำไปได้ตามกำลังศรัทธา) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้คือข้าวสาร โดยทางวัดจะมีการทำบุญบริจาคข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง นำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เย็น
 
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่ GRAND UNITED HOTEL / MILLENNIUM HOTEL / IBIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า *IBIS HOTEL ถือเป็นโรงแรม 4 ดาว LOCAL*

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนสิ้นชีวิตไปและได้กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพบูชามานานแล้ว นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างฝีมือดีที่สุดของพม่า นำท่านชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ และภายยังมีขนหางของช้างเผือกให้ท่านได้บูชาเพื่อนำกลับไปเป็นเครื่องรางพกติดกาย คนโบราณเชื่อกันว่าขนหางของช้างเผือกนั้นให้คุณทางด้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ช่วยป้องกันอาถรรพ์ ปัดรังควานจากภูตผีปีศาจและสัตว์ร้ายป้องกันคุณไสยต่างๆได้ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง
16.30 น.
 
นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ 8M331
18.15 น.
 
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X