ZT SGN01 ทัวร์ เวีียตนามใต้ DELIGHT SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน บิน FD
ZT SGN01 ทัวร์ เวีียตนามใต้ DELIGHT SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน บิน FD
ทัวร์
เวียดนาม
เวียดนาม เวียดนาม ราคาถููก
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ ZT SGN01
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
X
VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  2 เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่
TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT หรือระดับเทียบเท่า
  3 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  4 เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบินดอนเมือง
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
อาหาร : X   
โรงแรม : VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

2
สถานที่ : เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่
อาหาร :    
โรงแรม : TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ –โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
อาหาร :    
โรงแรม : HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ZT SGN01 ทัวร์ เวีียตนามใต้ DELIGHT SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน บิน FD

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
25 - 28 ส.ค. 61 ลดราคาพิเศษ!!
8,999
8,999
8,999
8,999
11,999
ลดราคาพิเศษ!!
06 - 09 ก.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
13 - 16 ก.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
20 - 23 ก.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
04 - 07 ต.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
06 - 09 ต.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
18 - 21 ต.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
SOLD OUT
20 - 23 ต.ค. 61
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
-
25 - 28 ต.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
26 - 29 ต.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
02 - 05 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
08 - 11 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
09 - 12 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
16 - 19 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
23 - 26 พ.ย. 61
13,888
13,888
13,888
13,888
16,888
-
24 - 27 พ.ย. 61
13,888
13,888
13,888
13,888
16,888
-
30 พ.ย. 61 - 03 ธ.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
05 - 08 ธ.ค. 61
14,888
14,888
14,888
14,888
17,888
-
07 - 10 ธ.ค. 61
14,888
14,888
14,888
14,888
17,888
-
13 - 16 ธ.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
14 - 17 ธ.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
20 - 23 ธ.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
21 - 24 ธ.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
27 - 30 ธ.ค. 61
14,888
14,888
14,888
14,888
18,388
-
28 - 31 ธ.ค. 61
16,888
16,888
16,888
16,888
20,388
-
29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
16,888
16,888
16,888
16,888
20,388
-
31 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
15,888
15,888
15,888
15,888
19,388
-
12 - 15 ม.ค. 62
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-
18 - 21 ม.ค. 62
12,888
12,888
12,888
12,888
15,888
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

05.00 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.55 น.
 
เหินฟ้าสู่ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน FD650
09.15 น.
 
เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าสู่ เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสำหรับที่นี้ชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง ญี่ ติ๊คเตรี๋ยนตรางห์ (BAO TANG DITICH CHIEN TRANH พิพิธภัณฑ์สงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงครามสถาน)
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัท มีระยะทางประมาณ 300กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30นาที เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินเล่นตลาดไนท์เมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย พักที่ VIETSOV PETRO HOTEL / MAI VANG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทำให้จักรพรรดิเบ๋าได่ต้องย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส แล้วไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูง ขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก อยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบมาฮวาง หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่าทุงหลุงติงห์เฉียว เป็นผืนป่าที่จักรพรรดิเบ๋าได๋เคยทรงเข้ามาล่าสัตว์ในสมัยก่อน มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ย ๆ ที่ปกคลุมด้วยต้นสน ก่อนจะเดินขึ้นไปยังทะเลสาบด้านบนจะเป็นสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมาย มีบริการขี่ม้าและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หรือจะเลือกปั่นจักรยานน้ำในทะเลสาบ ส่วนด้านบนเป็นร้านขายของที่ระลึก และมุมสงบสำหรับพักผ่อน จากนั้นเดินทางสู่ สวนดอกไม้ สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ล้วนแต่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากยุโรปเป็นส่วนใหญ่ นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกDATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุกท่านจะได้นั่งROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ มีระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ TIEN DUONG RESORT / THAI HOA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทราย ซาฮารา ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เอดร์บนทะเลทรายหรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย รถ1คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่าย 1,500บาท ) จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป นำท่านเดินทางสู่ ซุนเทียน หรือภาษาอักฤษเรียกว่า FAIRY STREAM มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง ให้ท่านได้ถอดรองเท้าเดินลุยอย่างสนุกสนาน แถมได้ชมวิวสวยๆสองข้างทาง
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับเรือกระด้งหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆลำสุดลูกหูลูกตาให้ท่านได้ถ่ายถาพที่สวยงาม นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท์ มีระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านลงเรือ Bên Nghé Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ำไซง่อน ตลอดเส้นทางท่านจะได้อิ่มอร่อยไปอาหารค่ำสไตล์เวียดนามและเพลิดเพลินไปกับดนตรีสดแนวโฟล์กและการเต้นรำพื้นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม
ค่ำ
 
พิเศษ !! บริการอาหารค่ำ บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน พักที่ HOANG PHU GIA HOTEL / SEN VIET HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทำเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทำเนียบนโรดม (Norodom Palace) ทำเนียบนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใต้และได้มีการสร้างอาคารใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ ทำเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่โครงสร้างเก่าถูกทำลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียตนามผู้สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกำลังคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนขบวนรถถังเข้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของ ทำเนียบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลงทุกวันนี้ที่ทำเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือนสภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้องเล็กถูกใช้สำหรับการ บรรยายสรุปประจำวันทางทหาร ในระหว่างช่วงก่อนที่รัฐบาลเวียตนามใต้จะถูกโค่น ส่วนชั้นที่สองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และห้องรับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ่งเพียบพร้อมด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสวดมนต์แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจากที่นี่จะสมารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard) ได้เป็นอย่างดี ด้านหลังทำเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้นไว้ด้วยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่งที่ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่งใกล้กับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) สำนักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกัน (American Orderly Departure Program) ซึ่งตั้งอยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกัน-เอเชีย และผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่บริเวณใกล้ๆ นำท่านเดินทางผ่านย่าน ไชน่าทาวน์ ชมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม นำท่านชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาวโดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพองค์คนที่มีก้อนเมฆเป็นยานพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
เที่ยง
 
พิเศษ !! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BUFFET PALACE นำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือได้เดินทางมาทำงานในเวียดนามอีกด้วย โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เดือนพ.ศ. 2423 เมษายน ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยู่หน้าโบสถ์นั้นต่างสูงถึง 57 เมตร ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่งทั้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง นำท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ละลึกได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ
เย็น
 
บริการอาหารเย็นด้วยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
21.35 น.
 
นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD659
23.10 น.
 
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X