ZT-CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N
ZT-CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N
ทัวร์
ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 31,999
รหัสทัวร์ ZT-CZDME07
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
X
Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow
  3 เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow
  4 เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน – เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล
Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow
  5 เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
X X
  6 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหาร : X   
โรงแรม : Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow

3
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
อาหาร :    
โรงแรม : Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow

4
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน – เมืองมอสโคว์- ห้างยูโรเปียน มอล
อาหาร :    
โรงแรม : Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow

5
สถานที่ : เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

6
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ZT-CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
28 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 วันปีใหม่
43,999
43,999
43,999
43,999
50,499
วันปีใหม่
26 - 31 ม.ค. 62
31,999
31,999
31,999
31,999
38,499
-
31 ม.ค. 62 - 05 ก.พ. 62
31,999
31,999
31,999
31,999
38,499
-
07 - 12 ก.พ. 62
34,999
34,999
34,999
34,999
41,499
-
16 - 21 ก.พ. 62
33,999
33,999
33,999
33,999
40,499
-
21 - 26 ก.พ. 62
34,999
34,999
34,999
34,999
41,499
-
06 - 11 มี.ค. 62
34,999
34,999
34,999
34,999
41,499
-
14 - 19 มี.ค. 62
34,999
34,999
34,999
34,999
41,499
-
21 - 26 มี.ค. 62
34,999
34,999
34,999
34,999
41,499
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

15.00 น.
 
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad Airways
18.05 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
22.00 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

วันที่สอง

02.40 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY65 ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
07.20 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป
จากนั้น
 
นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน **
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) แล้วนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี
จากนั้น
 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่
 
เข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia / Maxima Zarya Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ต่อด้วยการนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ เป็นที่ตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน
จากนั้น
 
ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย แล้ว นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย
จากนั้น
 
ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ต่อด้วยชม ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
พักที่
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia / Maxima Zarya Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานที่ทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ชื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานที่นี้นำความเชื่อมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใช้แม่น้ำอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใช้ตัวอาคารเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม ณ กรุงอิสราเอล
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) นำทานเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Park) ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ โดยมีผู้ควบคุมและบังคับให้สุนัขที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี พวกนี้เชื่อฟังคำสั่งและพาไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
จากนั้น
 
นำท่านเดินทางสู่ ห้างยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหนึ่งในห้างที่ถือว่าใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในเมืองมอสโคว์ ตัวอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น ท่านสามารถใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ ภายด้านในมีร้านค้ากว่า 400 ชอร์ปที่เป็นตัวแทนแบรนด์ยอดนิยมเช่น Adidas, Nike
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
พักที่
 
เข้าสู่ที่พัก Maxima Slavia / Maxima Zarya Moscow , Moscow หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
12.35 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY68 ** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
19.00 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
23.50 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY406

วันที่หก

08.55 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X