รู้หรือไม่? ซื้อตั๋วแล้วไม่ได้บิน ขอคืนเงินภาษีสนามบิน ได้
เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า หากจองตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางได้ อาจจะเพราะติดธุระ อุบัติเหตุ หรือเหตุผลอื่นใดก็ตามที่เกิดจากตัวเราเองไม่ใช่ความผิดของสายการบิน เหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยเราสามารถ ขอคืนเงินภาษีสนามบิน ได้


ภาษีสนามบินมีชื่อตามกฏหมาย คือ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก หรือ Passenger Service Charge (PSC) โดยมีอัตราที่เก็บจริงในปัจจุบันดังนี้ 

เดินทางไปต่างประเทศ

สนามบินที่บริษัทท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ = 700 บาท (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, เชียงใหม่ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย และ หาดใหญ่)
สนามบินที่กรมท่าอากาศยาน รับผิดชอบ = 400 บาท (ท่าอากาศยานชุมพร ระนองสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง ปัตตานี นราธิวาส)
สนามบินสมุย = 700 บาท
สนามบินสุโขทัย = 500 บาท
สนามบินอู่ตะเภา = 400 บาท

เดินทางภายในประเทศ

สนามบินที่บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบ = 100 บาท
สนามบินที่กรมท่าอากาศยานรับผิดชอบ = 50 บาท
สนามบินสมุย = 300 บาท
สนามบินสุโขทัย = 200 บาท
สนามบินตราด = 200 บาท
สนามบินอู่ตะเภา = 50 บาท
ตัวอย่างค่าภาษีสนามบิน

หากผู้โดยสารซื้อตั๋วเครื่องบิน แล้วไม่ได้เดินทาง สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้ ผ่านทางอีเมล จดหมายคำร้องถึงศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ คอลเซ็นเตอร์

 • โดยให้ระบุข้อมูล ชื่อ-นามสกุลผู้จอง
 • รายละเอียดเที่ยวบิน จากต้นทาง-ปลายทาง หรือหมายเลขการจอง
 • หมายเลขตั๋วเครื่องบิน
 • เบอร์ติดต่อกลับให้ครบถ้วน (กรณีที่จองผ่านตัวแทนจำหน่ายอาจต้องติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายก่อน)
ทั้งนี้ ควรดำเนินการภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่แต่ละสายการบินกำหนด (บางสายการบินอาจมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการจอง) ส่วนการขอเงินคืนค่าโดยสาร จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรโดยสารแต่ละประเภท

ตัวอย่าง ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าภาษีสนามบิน ของ 3 สายการบิน
สายการบิน Air Asia
 • จะต้องยื่นคำร้องภายใน 6 เดือน หลังจากวันออกเดินทาง
 • มีผู้โดยสารอย่างน้อย 1 ท่านหรือทั้งหมด ไม่ได้เดินทางในหมายเลขการเดินทางดังกล่าว
 • การคืนเงินจะดำเนินการคืนเข้าช่องทางการจ่ายเงินของหมายเลขการสำรองที่นั่งนั้น ๆ และอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการขอคืนค่าภาษีสนามบิน (ต่อท่านต่อเที่ยวบิน)
 • ค่าธรรมเนียมการขอคืนค่าภาษีสนามบิน จะได้รับการยกเว้นในกรณี
– เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) 
– สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 
– สายการบินแอร์เอเชียอินเดีย (I5)

 • เที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย
 • เที่ยวบินที่เดินทางออกจากฮ่องกง
หมายเหตุ : ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินออกจากประเทศฟิลิปปินส์และไม่ได้เดินทางสามารถขอคืนค่าภาษีสนามบิน (Passenger Service Charge) ได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้ทำการสำรองที่นั่ง โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอคืนเงิน

สายการบิน Nok Scoot
ส่งคำร้อง ขอคืนค่าภาษีสนามบิน ไปยัง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด เลขที่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง ห้องเลขที่ 2001 อาคารส่วนกลาง ชั้น 2 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพ 10210

โดยจดหมายคำร้องจะต้องระบุ หมายเลขอ้างอิงการจอง รายละเอียดเที่ยวบินที่จอง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และลงตราประทับไปรษณีย์ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง

การคืนเงินจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับคำร้อง และมีค่าธรรมเนียมดำเนินการ 1,250 บาทต่อคน

สายการบิน Thai Lion Air
 • ผู้โดยสารจะได้รับคืนค่าภาษีสนามบิน (TS) เท่านั้น
 • ผู้โดยสารสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดินทางที่ระบุในบัตรโดยสาร
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอเงินคืนได้

ขอบคุณที่มา : travel.mthai
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com