สีของพาสปอร์ตหมายถึงอะไรบ้าง


สีบนปกพาสปอร์ตประเทศไทย มีความหมายมากกว่าที่คิด ...


สำหรับพาสปอร์ตที่ยังคงใช้อยู่ในประเทศไทย 
ปัจจุบัน มีปกทั้งหมด 4 สีหลักด้วยกัน ดังนี้
1. ปกสีแดงเลือดหมู : ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป 
โดยมีอายุของหนังสือเดินทางไม่เกิน 5 ปี

2. ปกสีน้ำเงินเข้ม : ออกให้สำหรับข้าราชการ
ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
หรือเดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการ
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติเท่านั้น 
โดยมีอายุของหนังสือเดินทางไม่เกิน 5 ปี

3. ปกสีแดงสด : ออกให้นักการทูต 
โดยมีอายุของหนังสือเดินทางไม่เกิน 5 ปี 
และไม่สามารถต่ออายุได้ 
ในกรณีที่นักการทูตทำพาสปอร์ตหาย 
รัฐบาลซึ่งเป็นเจ้าของประเทศพาสปอร์ตดังกล่าว 
ต้องรีบแจ้ง “ยกเลิกใช้พาสปอร์ต” ไปยังประเทศอื่น ๆ ทันที
เนื่องจากนักการทูต เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอภิสิทธิ์มาก 
และยังได้รับการคุ้มครองจากการจับกุมโดยอีกประเทศด้วย 
ฉะนั้นหากผู้ปลอมแปลงพาสปอร์ตเป็นบุคคล
อันตราย อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อความมั่นคงของประเทศได้

4. ปกสีเขียว : เป็นพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางชั่วคราว 
โดยมีอายุของหนังสือเดินทางไม่เกิน 2 ปี 
และออกให้ใน 2 กรณีเท่านั้น คือ
- พระภิกษุและสามเณร ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม
- ชาวมุสลิม ซึ่งเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
ที่นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย


ขอบคุณบทความจาก sanook.com
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com