วีซ่าท่องเที่ยวดูไบ

วีซ่าท่องเที่ยวดูไบ





เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

พาสปอร์ตเล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

2.รูปถ่าย

 รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป








3.เอกสารสำคัญ

 

 *** รายละเอียดของผู้เดินทางที่ต้องแจ้งในใบปะหน้าก่อนส่งให้ทางสายการบินเอมิเรสต์ คือ

ชื่อบิดา-มารดา ของผู้เดินทาง

บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปพักในดูไบ

– Education background แจ้งว่าเรียนจบที่ไหน และสาขาอะไร

สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้วให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย


4.หลักฐานการงาน

จดหมายรับรองการทำงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท

 

5.หลักฐานการเงิน

สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน

 

6.เอกสารทั่วไป

สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

 

7.Confirmation Booking ของตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรสต์

 

หมายเหตุ :

**ใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ

** ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขสถานทูต เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย จึงต้องขอวีซ่าโดย

1. สายการบินเอมิเรตส์

2. โรงแรมที่ผู้เดินทางไปพัก

3. ผู้เชิญที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X