วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน


เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน  ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 4 วัน (ไม่รวมวันทำการ)  มีการบริการตามความต้องการของผู้ขอสามารถขอแบบด่วนและด่วนสุด ยื่นขอแบบ 2 – 3 วันเป็นการบริการแบบด่วน  

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับ ประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า
(หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

 

2.รูปถ่าย

รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ปกติ จำนวน 3 รูป

(สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่า หากรูปถ่ายของท่านไม่ตรงตามระเบียบของทางสถานทูต)

* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 ธ.ค.2559 เป็นต้นไป- ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม.

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้า และ ใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน *สำคัญมาก*

- ห้าม สวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว เสื้อนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ เพราะต้องถ่ายรูปกับพื้นหลังขาว ควรใส่เสื้อสีที่ตัดกับพื้นหลัง

-ห้าม นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

- รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

- ห้าม นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

- ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

- ห้าม สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู แว่นตาดำ แว่นตาแฟชั่น แว่นสายตา

- ห้าม สวมใส่คอนแทคเลนส์สี หรือ คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์แฟชั่น

- รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ

- รูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และไม่มีขอบ ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ ไม่ซ้ำกับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต

 

3. เอกสารทั่วไป

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

 

4.สำเนาสูติบัตร (เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)

- สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) + สูติบัตรตัวจริง (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี)

- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา

 

5.หลักฐานการงาน

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลาและสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของลูกค้า (**สำคัญมาก**)

 

6.กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป
หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ

 

7.กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ

กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน

 

8.กรณีข้าราชการ

ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด  เป็นภาษาอังกฤษ

 

9.กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

 

10.กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา

ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

 

11.กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี )  หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา หนังสือยินยอมสามารถทำที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีข้อความระบุในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

3.    หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

4.    หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

5.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

6.    สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง

 

 

 - ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC -

 

ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

หมายเหตุ:  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางสถานทูตแจ้ง ทางบริษัทจะไม่ทำการยื่นวีซ่าให้


การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง


หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน


กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ


ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้


** หนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น

 

เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th

Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X