วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียเอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า


1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาทุกหน้า หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย


2.รูปถ่าย

รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
3.เอกสารทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

 

สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)

 

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

 

4.หลักฐานการเงิน


หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)

 

สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท


5.จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)

 

6.เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

 

7.หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

 


หมายเหตุ

**หนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 60 วัน

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณาCopyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X