วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษเอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ 1 ชุด

ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 15-20 วันทำการ

ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  เพื่อมาสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก

 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับ ประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

 

2.รูปถ่าย

รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ปกติ จำนวน 2 รูป   (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้มเห็นฟัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และไม่ซ้ำกับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต3.เอกสารทั่วไป

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ,

สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

 

4.สำเนาสูติบัตร

สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปี)

 

5.หลักฐานการเงิน

หนังสือรับรองจากทางธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

 

ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พร้อมระบุชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้

 

***ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***

 

เอกสารการเงินต้องอัพเดทไม่เกิน 7-10 วันก่อนยื่นวีซ่า

 

พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวันที่ยื่นวีซ่าต้องนำ BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย

 

กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่านต้องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลที่จัดการเดินทางครั้งนี้ในจดหมายด้วย

 

**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้อื่น จะต้องไปทำ BANK  GUARANTEE  ที่ธนาคาร โดยต้องใส่ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย**

 

6.หลักฐานการงาน

ใบรับรองการทำงานของผู้เดินทาง ตามด้านล่าง จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)


- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป

ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)


- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ

ใช้หนังสือรับรองบริษัท โดยผู้เดินทางต้องมีชื่อเป็นกรรมการและมีอำนาจในการลงนาม (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี หรือ สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์


- กรณีข้าราชการ

ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาอังกฤษ

 

- กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว

ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

 

- กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา

ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

 

7.กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี )  หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา หนังสือยินยอมสามารถทำที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีข้อความระบุในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

3.    หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

4.    หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

5.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

6.    สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง


8.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

(บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)


9.หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ของประเทศอังกฤษ

 

** กรณียื่นวีซ่าประเภทธุรกิจหรือเยี่ยมญาติ


กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น


สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว


สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

 

** กรณีมีคนเชิญ

ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย


** กรณีไปแบบธุรกิจ

หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

10.แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า

แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน


หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป


การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง


หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน


กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ


ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้


*หนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น


**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต


**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้


**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ

Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X