วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียเอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า


1.หนังสือเดินทาง (Passport)

มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย) มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 

2.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก

(รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี) 2 ชุด

 

3.รูปถ่าย

รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป
4.สำเนาทะเบียนบ้าน


5.สำเนาบัตรประชาชน


6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


 7.สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)


 8.สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า (ถ้ามี)


 9.หลักฐานการงาน

- กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันทีเริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ


ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง


- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์


กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

 

10.หลักฐานการเงิน

หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง


หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร


- กรณีมีคนเชิญ      

ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

 

** ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง  เนื่องจากผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ

 

** ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์: www.indianembassy.in.th/

 

หมายเหตุ

*หนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น


*ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต


*คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

*บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น


Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X