วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา


เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าส่วนบุคคล 


1.หนังสือเดินทาง (Passport)

มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (สำคัญมาก) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย


2.สำเนาหน้าวีซ่าอเมริกา กรณีที่วีซ่าหมดอายุ หรือเคยมีวีซ่าอเมริกา (ถ้ามี)


3.รูปถ่าย

-รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป

-รูปถ่ายจำเป็นต้องใช้เป็นไฟล์รูปภาพ (ไฟล์นามสกุล jpg เท่านั้น)

 

4.สำเนาทะเบียนบ้าน


5.สำเนาบัตรประชาชน


6.สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก)


7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)


8.สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)


9.สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า (ถ้ามี)


10.หลักฐานการทำงาน

- กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันทีเริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์

-กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ


11.หลักฐานการเงิน

- หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

- หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร


12.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

- หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

(บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)


13.หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ของประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ทุกคืน

 

** กรณียื่นวีซ่าประเภทธุรกิจหรือเยี่ยมญาติ

- ขอหนังสือเชิญจากองค์กรต่างประทศ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เชิญและชื่อผู้ถูกเชิญอย่างครบถ้วน

- กรณีมีคนเชิญ

ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย


- กรณีไปแบบธุรกิจ

กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา


- ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้


- ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ


 

หมายเหตุ


**หนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น


**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต


**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X