Screen

Profile

Menu Style

Cpanel

GOOD DAY TOKYO SNOW [โตเกียว-ฟูจิ]5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย

ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ ขอพร ณ วัดโคมแดงชื่อดังแห่งเมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ขอพรศาลเจ้าชื่อดังเรื่องเทพแห่งการแข่งขัน ศาลเจ้าคาวาโคเอะฮาจิมังโงะ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

กำหนดการเดินทาง : 06 – 11, 13 – 18, 20 – 25 มกราคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

You are here: